Детального плану території земельної ділянки площею 1.0688 га для будівництва та обслуговування будівлі по забою великої рогатої худоби за межами населених пунктів на території Великомидської сільської ради за адресою вул. Колгоспна, 8-у, с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області

(проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

 1. Інформація про заявника

Костопільська районна державна адміністрація

      (повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул.Незалежності,7

тел: + (03657) 67733, http.www.kostvlada.org_______

 (місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Характеристика документа державного планування

Вид документа державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 1.0688 га для будівництва та обслуговування будівлі по забою великої рогатої худоби за межами населених пунктів на території Великомидської сільської ради за адресою вул. Колгоспна, 8-у, с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування  об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується. Цільове призначення земельної ділянки планується для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Основні цілі документа державного планування:

 • визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

При розробленні детального плану території враховується Схема планування території району, генеральний план населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Великомидська сільська рада з адміністративно-територіальним центром           с. Великий Мидськ знаходиться на відстані 36 км від районного центру             м. Костопіль. Великомидська сільська рада розташована в північній частині Костопільського району. Площа земельної ділянки складає 1,068 га. Проектна територія вільна від забудови, наявні руїни існуючих будівель. Територія знаходиться за межами населеного пункту. Найближчий житловий будинок на відстані 800м від межі ділянки. Ділянка межує із територіями сільськогосподарського призначення. Під’їзд на територію передбачено за проектом з існуючого проїзду, шириною 7,5м.

На проектній ділянці передбачено розміщення: будівля для забою великої рогатої худоби, загін для великої рогатої худоби, очисні споруди, автомобільні парковки (13 машиномісць), автомобільні парковки для МГН (2 машиномісця), зони завантаження, зона розвантаження. Забійний цех призначений лише для забою ВРХ, його потужність складає 10 тонн (за добу).

 

 1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності.

         У процесі будівництва та експлуатації будівель можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;.

– клімат і мікроклімат – вплив несуттєвий, будівництво та експлуатація не призведе до зміни існуючого стану;

– повітряне середовище – під час будівництва:вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних та будівельних робіт. Під час експлуатації: викиди забруднюючих речовин з виробничих цехів.

– шумове забруднення – під час будівництва: від роботи будівельної техніки можливе виникнення тимчасового додаткового шумового навантаження. Під час експлуатації: внаслідок роботи холодильних агрегатів, витяжних установок, насосів, конвеєрів й іншого технологічного обладнання.

– водне середовище – дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні проїздів. При експлуатації утворюватимуться господарсько-побутові стічні води, які будуть подаватися на очисні споруди підприємства. Вплив на водне середовище буде спостерігатись у випадку незабезпечення достатньої очистки стічних вод.

– геологічне середовище – при будівництві і експлуатації суттєвого впливу на геологічне середовище не здійснюватиметься, вплив залишиться на існуючому рівні;

– ґрунт та земельні ресурси – діяльність підприємства проводитиметься в межах відведеної земельної ділянки. Від забруднення земельної ділянки побутовим сміттям передбачається – організація майданчика з контейнерами закритого типу для тимчасового зберігання.

– відходи виробництва –  При експлуатації: утворення таких видів вторинних сировинних ресурсів як:  гній,кров технічну яловичу, вміст яловичих шлунків, жир, кишки, кістки, шквару, каналізаційні стоки Передбачається роздільне окреме зберігання кожного виду вторинної сировини в спеціально передбачених приміщеннях і контейнерах.    

– на рослинний і тваринний світ – вплив носить опосередкований характер (присутність людей, обладнання на проммайданчику підприємства). Об’єкти  природно-заповідного фонду та курортні зони в районі проммайданчика підприємства відсутні. Будівництво не вплине на рослинний і тваринний світ, вирубування зелених насаджень в період проведення будівельних робіт не передбачені. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів флори і фауни, не передбачається.

         – Світлове, теплове та радіаційне забруднення – очікування перерахованих впливів від планової діяльності не передбачається.

Технологічні ризики – аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природо-заповідного фонду відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У контексті CEO проекту детального плану території  земельної  ділянки площею 1.0688 га для будівництва та обслуговування будівлі по забою великої рогатої худоби за межами населених пунктів на території Великомидської сільської ради за адресою вул. Колгоспна, 8-у, с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

У разі незатвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації реконструкції об‘єкту, що проектується, приведе до неможливості стабільної діяльності сільськогосподарського підприємства та реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту

       ДТП;

 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам  і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого- гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві та реконструкцї об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

– дотримання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) хімічних та біологічних інгредієнтів (викидів від автотранспорту, відходів сільськогосподарських та тваринницьких підприємств: гною, стічних вод, шкідливих газів, патогенної мікрофлори, тощо) в атмосферне повітря, ґрунт, поверхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також на дотримання встановлених захисних зон від сільськогосподарських підприємств до сельбищної території сільських та міських поселень або територій, що прилягають до них, згідно з санітарними нормами.

З метою захисту повітряного басейну передбачене очищення повітря, що викидається в атмосферу:

 • від сірководню, аміаку, вуглекислого газу – за допомогою спеціальних установок. розбавлення шкідливостей досягається за допомогою загальнообмінної вентиляції;
 • від мікроорганізмів – обробкою бактерицидними лампами та ультрафіолетовим устаткуванням;
 • від неприємних запахів, які надходять з відходів – шляхом удосконалення технології обробки та застосування спеціальних дезодорантів.

З метою охорони водних ресурсів передбачається:

 • скорочення витрат води за рахунок впровадження оборотних систем водопостачання та використання очищених поверхневих вод;
 • впровадження прогресивних та економічно-ефективних методів очищення стоків. Містобудівним заходом з метою зменшення негативного впливу викидів на житлову забудову села В.Мидськ є облаштування додаткового озеленення санітарно-захисної зони в бік села. Кількість дерев та кущів, їх породи, уточнені місця посадки будуть показані в спеціалізованому проекті встановлення та облаштування санітарно-захисноїзони.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно- будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 5. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 6. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 7. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Детальний план території земельної ділянки площею 1.0688 га для будівництва та обслуговування будівлі по забою великої рогатої худоби за межами населених пунктів на території Великомидської сільської ради за адресою вул. Колгоспна, 8-у, с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника: http.www.kostvlada.org з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

 1. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Костопільська районна державна адміністрація

 (найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул.Незалежності,7

тел: + (03657) 67733, http.www.kostvlada.org

Контактна особа- Наумець Наталія Іванівна

(поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Строки подання

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).