ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту Детального плану території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів.

У зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» Костопільська районна державна адміністрація Рівненської області на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 22.05.2019р. №183 та розпорядження голови райдержадміністрації від 12.02.2020р. №73 оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту, а саме: «Детальний план території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів».

1). ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є Костопільська районна державна адміністрація Рівненської області (35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Незалежності,7).

2). ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Документація державного планування —Детальний план території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів розробляється з метою деталізації планувальної структури даної частини території, визначення функціонального призначення даної території, її просторової композиції та параметрів, з уточненням планувальних рішень на окремих ділянках, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації цієї території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначені містобудівні умови та обмеження даної території; зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору тощо.
Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку (Схема планування території Костопільського району), що має значення для даної території.

3). ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Детальний план території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів розробляється з метою деталізації планувальної структури, визначення функціонального призначення даної території, її просторової композиції та параметрів комплексної забудови згідно рішень Схеми планування території Костопільського району, з уточненням планувальних рішень на окремих ділянках, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Земельні ділянки частково сформовані. Цільове призначення ділянки – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (11.01), відповідно до класифікації видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Держкомзему України від 23.07.2010 р. №548.
На даних земельних ділянках планується розміщення відкритих гірничих виробок з видобування базальтів.
Планувальні обмеження.
Протипожежні та санітарні розриви до навколишніх сусідніх та суміжних будівель і споруд – дотримуються, відповідно до вимог ДБН В1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва; ДБН Б.2.2-12:2019 р. «Планування і забудова території», ДержСанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

4). ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі, кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення:
• влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
• влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість питної води;
б) для територій з природоохоронним статусом:
об’єктів природно-заповідного фонду усіх категорій поблизу ділянок розташування кар’єрів не виявлено, відповідно вплив відсутній.

5). ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

6). ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
доповідь про стан довкілля,
статистичну інформацію,
лабораторні дослідження стану довкілля,
дані моніторингу стану довкілля,
матеріали з оцінки впливу на довкілля (ОВД) при видобуванні корисної копалини,
пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7). ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ`ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:
– здійснення єдиної комплексної системи інженерної підготовки та захисту території;
– проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;
Охорона атмосферного повітря
Заходи по оздоровленню повітряного басейну необхідно передбачити відповідно до вимог статей 10-22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
Охорона водного басейну
Заходи по охороні водного басейну необхідно передбачати відповідно до вимог Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013р. №133, ДБН В.2.5-75:20ІЗ «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.042013р. №134 та від 28.08.2ОІЗр. №410, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 23.04.2018 р. № 100.
Охорона грунтів
Заходи по оздоровленню грунтів необхідно передбачити відповідно до вимог Закону України «Про відходи», а саме щодо реалізації роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових відходів (вимоги статей закону 17,35 Закон України «Про відходи»)
Охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду, інших природоохоронних територій та екологічної мережі
Планування територій необхідно здійснювати з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
Формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання екологічної мережі регулюється Законами України «Про екологічну мережу України». Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про екологічну мережу» регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для формування усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійснення господарської та іншої діяльності.
Заходи щодо пожежної безпеки.
Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та елементів вуличної мережі. На території забороняється розведення вогнищ, спалювання побутових відходів та трави.
Захисні заходи цивільної оборони.
Під час небезпеки евакуація мешканців планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Рівненської області.
Компенсаційні заходи.
На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8). ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9). ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Костопільська районна державна адміністрація Рівненської області (35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Незалежності,7, каб. №5); тел. (03657)2-17-58, моб.тел. (097) 383 7490, E-mail:kostrda@rv.gov.ua
Строки подання
15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів (відповідно до пунктів 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

В.о голови адміністрації О. КІПТЕЛЬ

Н. НАУМЕЦЬ (03657) 2-17-58