Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

 Право правопорушника на оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення є важливою гарантією захисту прав людини та громадянина.

Це дієвий засіб забезпечення законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі рішень. Оскарження сприяє найшвидшому виявленню та виправленню недоліків, що були допущені при розгляді справи, є певним контролем та перевіркою роботи органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Під час розгляду скарги орган (посадова особа), який одержав скаргу, встановлює чи дійсно в діях особи, яка притягається до відповідальності, є склад правопорушення, чи правильно оформлено документи, чи не перевищив орган (посадова особа), який розглянув справу, свої повноваження тощо.

 Відповідно до статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 цього Кодексу;

3) про закриття справи (постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення).

Підставами для скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення можуть бути:

 • неповне встановлення необхідних для вирішення справи обставин;
 • недоведеність встановлених обставин;
 • невідповідність висновків обставинам справи;
 • порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права;
 • у випадку, коли справа була розглянута неправомочним органом (посадовою особою), справа надсилається за належністю.

Стаття 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

 • прокурором (прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян);
 • особою, щодо якої її винесено;
 • потерпілим.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі – у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Згідно ч.4 статті 288 КУпАП особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

 Щодо строків оскарження, то скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, – протягом десяти днів з дня вручення такої постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

 Відповідно до статті 291 КУпАП, постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком:

 • постанов про застосування попередження, передбаченогостаттею 26 цього Кодексу;
 • постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі;
 • у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні.

Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, а у випадку такого оскарження – з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті.

 Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України (стаття 292 КУпАП).

Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи)(ст. 293 КУпАП)

Частиною 1 статті 294 КУпАП встановлено, шо постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком

 • постанов про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на гауптвахті;
 • постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбаченістаттею 1853  КУпАП (Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України).

 

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом (ст.296 КупАП).

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

 У рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. Поширення правових знань у рамках проекту сприятиме залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки.

 Офіційна назва проекту: загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!».

Скорочена назва проекту: ЯМП!

Англійська назва проекту: «I HAVE THE RIGHT!»

Хештег проекту: #ЯМП!

 Мета проекту: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян.

Ціль проекту: інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб.

 Реалізація проекту відбувається шляхом об’єднання зусиль Уряду, органів Міністерства юстиції, системи надання безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін.

 Тривалість проекту: 3 роки (2017–2019 рр.).

 Старт проекту: відбувся 7 червня 2017 року. Проект презентовано Павлом Петренком та директором USAID Уейдом Уорреном в Кабінеті Міністрів України.

13.09.2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення презентувати Національній раді реформ при Президентові України загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» та звернутися до Президента з ініціативою оголосити 2018 рік роком реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

 Проект впроваджується відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках» та наказу Міністерства юстиції України від 16 серпня 2017 року №2611/5 «Про реалізацію проекту «Я маю право!».

 Охоплення проекту: всі міста України, включаючи віддалені селища, у тому числі ті, де функціонують центри та бюро системи надання безоплатної правової допомоги.

 Важливий елемент проекту: створення на базі Кабінету Міністрів України моніторингової групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян.

Офіційний веб-сайт проекту: prаvo.minjust.gov.ua

Єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103

 Девіз проекту: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!

Знаю свої права.

Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують.

Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.

Повідомлення проекту у 2017 році:

 • Не знаєш, як вирішити спір?
 • Забирають бізнес? Відбирають майно?
 • Вимагають хабара за іспит чи навчання?
 • Як оформити договір оренди землі?
 • Як оформити виплату субсидій?
 • Не сплачуєш аліменти? Наслідки.

Цільові аудиторії проекту:

Широкий фокус громадяни України, права яких потребують захисту.

Спеціальні цільові аудиторії, які визначено на 2017 рік на підставі повідомлень:

 • Громадяни, в яких виникає потреба вирішити спір
 • Власники бізнесу та майна
 • Студенти
 • Аграрії та селяни
 • Громадяни, які мають право на субсидію
 • Особи, які мають право на аліменти

За детальнішою інформацією звертатись: Костопільське бюро правової допомоги: м. Костопіль, вул. Сарненська, 24а, тел. (03657) 21

Бюро правової допомоги співпрацює з центром зайнятості

21 червня керівник Костопільського бюро правової допомоги у рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайнятості взяла участь у семінарі на тему: «Техніка пошуку роботи» в Костопільському районному центрі зайнятості разом із провідним фахівцем центру зайнятості Радіон Наталією.

Мар’яна Шамбір розповіла присутнім про послуги які надає бюро правової допомоги, роз’яснила основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо категорій які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Присутні отримали роз’яснення щодо переваг легальної зайнятості, юридичний аспект щодо відмінності трудового та цивільно-правового договорів.

Учасники семінару, а це якого були 13 тимчасово безробітних осіб,  мали можливість отримати кваліфіковану конкультацію, роз’яснення окремих питань по зазначеній тематиці.

КОСТОПІЛЬСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ

 Відповідно до статті 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року (далі – Закон) безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою, та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Відповідно до зазначеного Закону безоплатна правова допомога поділяється на :

 1. безоплатну первинну правову допомогу, яка полягає в наданні правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) наданні допомоги в доступі до вторинної правової допомоги та медіації.
 2. безоплатну вторинну правову допомогу – яка є видом державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, що включає такі види правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах та інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; оформлення документів процесуального характеру.

Безоплатна правова допомога адвоката у судових справах надається лише тим категоріям осіб, які мають на це право відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» і надали документи, що підтверджують це право.

Насамперед це представники соціально вразливих груп населення: малозабезпечені, пенсіонери,особи з інвалідністю, малолітні та неповнолітні особи, ветерани війни та учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, біженці, недієздатні особи та особи з обмеженою дієздатністю.

Разом з тим, за правовою інформацією, консультаціями та отриманням доступу до електронних сервісів Мін`юсту може звернутися кожен.

Для надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги з 1 вересня 2016 року було створено Костопільське бюро правової допомоги.

Для отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги ви можете звертатись з 9 до 18 години у робочі дні (субота, неділя — вихідний) за адресою:

м. Костопіль, вул. Сарненська, 24а, тел. 2-11-13