Нормативні документи, які регулюють питання доступу до публічної інформації
Закони України
Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 27.03.2014 № 1170-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

Укази Президента України
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Указ Президента України від 05.05.2011 № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

Розподіл функціональних повноважень керівництва адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Костопільської районної

державної адміністрації

23.10.2017 № 337

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

СЕРЕДА ОЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання завдань та покладених на районну державну адміністрацію  повноважень.

Представляє  районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації.

Формує склад та визначає структуру райдержадміністрації.

Затверджує регламент районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад своїх заступників,   керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Затверджує положення про апарат райдержадміністрації та структурні підрозділи райдержадміністрації.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад керівника апарату райдержадміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад  керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Організовує планування роботи з персоналом райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність конкурсів відповідно до вимог   Закону України «Про державну службу».

Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу».

Присвоює ранги державним службовцям райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в райдержадміністрації.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

Виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

 Як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

Організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в адміністрації та у підвідомчих установах.

Інформує облдержадміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Організовує в установленому порядку складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконанням державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова райдержадміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів із мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Здійснює безпосереднє керівництво територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту району.

Очолює колегію районної державної адміністрації, здійснює керівництво іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними райдержадміністрацією, або делегує керівництво своїм заступникам.

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

Виступає з публічним звітом про підсумки діяльності райдержадміністрації за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

 Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації:

 1. Безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) апарату райдержадміністрації;

2) сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації;

3) фінансового управління райдержадміністрації.

 1. Координує діяльність таких територіальних орга­нів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі:

1) Костопільського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області;

2) Костопільського відділа поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

3) управління Державної казначейської служби України у Костопільському районі;

4) Костопільського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області;

5) Костопільського районного військового комісаріату.

 Взаємодіє з:

1) Костопільським відділом Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області;

2) Костопільським районним судом;

3) Костопільською районною радою.

 1. Очолює та відповідає за ефективність роботи:

1) комісії з питань захисту прав дитини;

2) районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

3) постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

4) районного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Костопільського району;

5) районної робочої групи щодо підготовки перспективного плану формування територій громад Костопільського району;

6) Форуму місцевого розвитку  Костопільського району;

7) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Костопільського району.

8) комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації.

 Загальні функціональні повноваження першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації

Перший заступник, заступник  голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за роботою відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:

1) виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізації програм Президента України;

2) виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації;

3) виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

4) підготовки програм, які реалізуються на території району;

5) розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

6) формування та виконання районного бюджету;

7) контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах.

Дають доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  з питань здійснення повноважень райдержадміністрації.

Погоджують відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також щодо притягнення їх в установленому порядку до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію та наявні проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень Президенту України, Кабінету Міністрів України, обласній державній адміністрації.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з міським та сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцненні їх матеріально-фінансової бази.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Беруть участь у роботі сесії Костопільської районної ради та засіданнях постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, а також  засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

Забезпечують реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України “Про звернення громадян”.

У межах, визначених Конституцією і законами України, згідно з розподілом функціональних повноважень забезпечують здійснення державного контролю за напрямами, визначеними Законом України “Про місцеві державні адміністрації”.

Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

Перший заступник голови райдержадміністрації

КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

 

У разі відсутності голови райдержадміністрації виконує його обов’язки.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, енергоефективності та у галузі енергетики, розвитку інфраструктури, із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проектів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Координує виконання завдань із будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;  діяльність органів виконавчої влади району та причетних підприємств, установ та організацій у питаннях децентралізації державного управління, зокрема реалізації перспективного плану формування територій громад району та реформування системи надання адміністративних послуг.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів  міжнародної  технічної допомоги.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної  регуляторної політики.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладенню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на іншій основі.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом із відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на підвищення рівня зайнятості сільського населення у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного ринку;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

 Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Контролює розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, реалізації державних гарантій у сфері праці.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  у сфері транспорту та зв’язку.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики   у сфері промисловості.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в районі.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм щодо розвитку житлово-комунального господарства.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла, діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях діяльності товариств (об’єднань) власників квартир (будинків).

Забезпечує на території району реалізацію державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни споживання енергоресурсів та води бюджетною сферою району.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів  на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій із виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Забезпечує реалізацію в районі  державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, забору води, лімітів використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, санітарний стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробленням і реалізацією заходів щодо охорони довкілля.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції до державних екологічних програм та  пропозиції до проекту районного бюджету для затвердження показників районного природоохоронного фонду.

Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональної програми і проектів інформатизації органів виконавчої влади району.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання.

Контролює дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших актів законодавства з цих питань.

У разі відсутності першого заступника голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Забезпечує виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стосовно забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України).

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з питань оборонної, мобілізаційної роботи.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

 1. Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

2) відділу економічного та інвестиційного розвитку райдержадміністрації;

3) сектору інфраструктури та промисловості райдержадміністрації;

4) відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації;

      5) сектору архітектури і містобудування райдержадміністрації;

6) відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

7) сектору державної реєстрації райдержадміністрації;

8) сектору (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

9) відділом юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації (у межах доручень голови адміністрації).

 1. Координує та контролює діяльність таких посадових осіб апарату райдержадміністрації:

1) головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (у межах повноважень);

2) головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації (у межах повноважень). 

 1. Взаємодіє з :

1) приватними перевізниками району;

2) Костопільським РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго»;

3) Костопільською філією ТОВ «Рівнегаз Збут» ( в частині розрахунків за енергоносії);

4) Костопільською станційно-лінійною дільницею №1 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;

5) підприємствами житлово-комунального господарства району;

6) районним вузлом зв’язку Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

7) районною спілкою промисловців та  підприємців;

8) районною спілкою споживчих товариств;

9) страховими компаніями;

10) відділом статистики в Костопільському районі;

11) ДП «Костопільське лісове господарство»;

12) Костопільським міжрайонним управлінням водного господарства;

13) Костопільським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області;

14) відділом у Костопільському районі Головного управління  Держгеокадастру у Рівненській області;

15)  районним центром зайнятості;

16) Костопільським відділенням Управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України у Рівненській області;

17) будівельно-монтажними організаціями, підприємствами з проведення газифікації, експлуатації газового, комунального, дорожнього господарства;

18) головним інспектором Рівненської обласної інспекції Держтехнагляду в Костопільському районі;

19) КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»;

20) КП «Костопільводоканал»;

21) КП «Костопількомуненергія»;

22) КП «Костопількомунсервіс»;

23) КП «Костопільське БЖКП»;

24) КП «Костопільське будинкоуправління»;

25) КП «Костопільські районні мережі»;

26) ТзОВ «Хмизи-сервіс»;

27) філією «Костопільський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор»;

28) Костопільським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Рівненської області.

 1. Організовує роботу:

1) державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації;

2) комісії з обстеження земель у натурі (на місцевості) з метою підготовки висновків щодо доцільності їх консервації;

3) комісії з обстеження (інвентаризації) порушених та інших земель;

4) комісії з питань використання коштів резервного фонду бюджету;

5) комісії з проведення аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок;

6) комісії по встановленню розмірів орендної плати за використання водних об’єктів загальнодержавного значення в Костопільському районі;

7) комісії по встановленню розмірів орендної плати за використання земельних ділянок та порядку продажу земельних ділянок у власність, які знаходяться за межами населених пунктів району;

8) комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України»;

9) координаційної ради при райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва;

10) районної комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування по Костопільському району;

11) робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень;

12) робочої групи із здійснення контролю за використанням і охороною місцевих лісових ресурсів;

13) районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії;

14) житлової комісії для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

15) комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

16) районного штабу з підготовки господарського комплексу і соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період;

17) міжвідомчого штабу з оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

18) робочої групи з попереднього розгляду проектів клопотань щодо встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

19) тендерного комітету з організації проведення торгів за державні кошти;

20) районної конкурсної комісії з проведення щорічного огляду-конкурсу «Територія найкращого благоустрою»;

21) робочої групи з перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення.

22) районної робочої групи для вжиття заходів із виявлення та залучення до сплати до місцевих бюджетів платників акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, які здійснюють діяльність на території Костопільського району;

23) районної робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Костопільського району;

24) робочої групи  з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій;

25) конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»;

26) комісії з питань державних нагород України при районній державній адміністрації.

 1. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

1) Костопільським відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області;

2) управлінням Державної казначейської служби у Костопільському районі;

3) фінансовим управлінням райдержадміністрації;

4) департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації;

5) управлінням державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області;

6) Державною екологічною інспекцією в Рівненській області;

7) Костопільським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області;

8) Костопільським районним військовим комісаріатом. 

Заступник голови райдержадміністрації

КІПТЕЛЬ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб,  учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, членів сімей загиблих та постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень). Здійснює контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з цих питань.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, літніх громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, які залишились без піклування батьків.

Забезпечує розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Координує реалізацію в районі державної сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми (у межах функціональних повноважень).

Регулює вирішення питань щодо гуманітарної допомоги.

 Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  в галузі охорони здоров’я.

Координує керівництво роботою закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує реалізацію в районі державної сімейної та гендерної політики (у межах функціональних повноважень).

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

 Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов  для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізичної культури і спорту, молодіжної політики. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів галузі та внесення пропозицій з цих питань  до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних та фізкультурно-спортивних організацій.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав  та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

У разі відсутності першого заступника голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації: 

 1. Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

2) відділу культури і туризму райдержадміністрації;

3) відділу освіти райдержадміністрації;

4) сектору  молоді і спорту райдержадміністрації;

5) служби у справах дітей  райдержадміністрації.

 1. Координує та контролює діяльність:

 Костопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 1. Взаємодіє з:

1) аптечними закладами району;

2) Костопільським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області;

3) Костопільським районним центром первинної медичної допомоги Костопільської районної ради Рівненської області;

4) навчальними закладами, які не підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

5) Костопільською центральною районною лікарнею;

6) Деражненською районною лікарнею;

7) Костопільською районною стоматологічною поліклінікою;

8) ветеранськими організаціями;

9) районною організацією Товариства Червоного Хреста України.

 Організовує роботу:

1) координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції (СНІДу);

2)  районної комісії з питань призначення всіх видів державних соціальних допомог;

3) районної комісії з питань реалізації Закону України  «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

4) районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

5) робочої групи з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) комісії з питань сприяння розвитку в районі вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження;

7) координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності при Костопільській районній державній адміністрації;

8) спортивної ради в Костопільському районі;

9) районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

10) районної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей району;

11) комісії з питань евакуації Костопільського району;

12) районного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

13) районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам;

14) районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни;

15)  комісії з питань надання матеріальної підтримки учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, військовослужбовцям, призваних Костопільським районним військкоматом на військову службу за контрактом, а також мобілізованим особам у разі чергової хвилі мобілізації;

16) координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Керівник апарату райдержадміністрації

НОВАК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на нього завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів із питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України ,  структурними підрозділами райдержадміністрації, Костопільською районною радою, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за додержанням вимог Закону України “Про державну службу”, інших актів законодавства з цих питань.

Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього службового розпорядку, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає  на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку  і звітності.

Здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо).

Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок у район вищих посадових осіб держави, області.

Затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, посадові інструкції його працівників, якщо інше не передбачено актами законодавства.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації та укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно  створення і ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Забезпечує підготовку в установленому порядку документів з питань призначення на посади, звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також з питань заохочення та притягнення  їх до відповідальності.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації, навчання і стажування.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи  та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій  з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку  в установленому порядку документів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує відпустки працівникам апарату райдержадміністрації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах компетенції.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації в районі, участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань інформаційної політики та взаємодії з громадськістю. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Координує підготовку матеріалів для засобів масової інформації  з питань державної політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації. Вживає заходів щодо розв’язання проблем, порушених у засобах масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів  у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Узагальнює відомості щодо громадської думки  та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності райдержадміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами  і організаціями району.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та положенням про апарат райдержадміністрації.

Із питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату  райдержадміністрації:

 1. Координує та контролює діяльність таких відділів апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації (з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності та за дорученням голови райдержадміністрації);

2) сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації (у межах повноважень);

3) відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

4) відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

5) архівного відділу райдержадміністрації;

6) відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

 1. Взаємодіє з :

1) профспілковими організаціями району;

2) громадською  радою при районній державній адміністрації;

3) Костопільським районним військовим комісаріатом.

 1. 3. Координує та контролює діяльність таких посадових осіб апарату райдержадміністрації:

1) головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

2) головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

 1. Організовує роботу:

1) експертної комісії з визначення цінності документів;

2) комісії по списанню необоротних активів та інших матеріальних цінностей, інвентаризаційної комісії;

3) районної спостережної комісії;

4) районної призовної комісії.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації
1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

2. Закон України “Про державну службу”

3. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районних державних адміністрацій регулюють статті 118, 119 Конституції України:

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

03.04.2017  № 195

ПЕРЕЛІК  ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову  інформацію,

якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

Рівненської обласної державної адміністрації

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства області, мобілізаційного плану області, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних; сільських рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

16) капітального будівництва в особливий період;

17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, окремих підприємств.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних, (сільських) рад, підприємств, установ та організацій.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики, функціонування запасних пунктів управління, пунктів евакуації, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, інших державних  органів.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

18. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації автоматизованих систем із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

19. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.

20. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

21. Відомості про радіодані.

22. Дані для проектування захисних споруд цивільного захисту: місткість, захисні властивості, режим вентиляції, розміщення в забудові, розрахунки будівельних конструкцій на дію ударної хвилі та ступеня послаблення проникаючої радіації огороджувальними конструкціями, розрахунок підпору повітря, ситуаційні схеми розміщення, обґрунтування розрахунків коефіцієнта захисту Кз, розрахунки повітрообміну в приміщеннях захисних споруд і потреби матеріалів, сил та засобів для забезпечення їх на режим укриття.

23. Основні показники та кількісні характеристики категорованих суб’єктів господарювання, а саме: виробнича потужність, вид і призначення продукції, вплив на життєзабезпечення населення і функціонування економіки в особливий період, рівень концентрації виробництва та роль в організації внутрішньодержавної кооперації, можливість перепрофілювання з метою випуску оборонної продукції.

24. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

25. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

26. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

27. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

28. Окремі відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани населених пунктів  масштабу 1: 5000, 1: 2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК  – 2000 або в системі координат СК – 42.

29. Окремі відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.

30. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

31. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

32. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

33. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності.

34. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

35.  Окремі відомості щодо захисту інформації в автоматизованих системах, про організацію, порядок роботи користувачів, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

36. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

37.  Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктивного режиму.

38.  Відомості щодо категоріювання приміщень та автоматизованих систем і копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

39. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта  урядового зв’язку,  про  встановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку (переліки, довідники, списки абонентів урядового зв’язку).

40. Відомості про надання, переоформлення, зупинення  дії  або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

41.   Внутрішні нормативні документи щодо організації та здійснення режимно-секретної роботи.

42. Відомості про місця зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.

43.   Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

44.   Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

45.   Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

46. Відомості, що не віднесені до державної таємниці, пов’язані з розробленням та здійсненням заходів з охорони державної таємниці або здійсненням контрольних функцій з цих питань та розкривають фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

47. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також в актах на знищення, що не погоджуються з Державним архівом.

48. Відомості, які містять інформацію щодо  перевірки  наявності, приймання-передачі, експертизи цінності  матеріальних носіїв секретної інформації.

49.   Відомості  про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму або надзвичайного стану.

50.   Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

51.   Зведені відомості з надання звіту  про стан забезпечення охорони державної таємниці.

52. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни працівників облдержадміністрації, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці.

53. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

54. Окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, про використання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (визначається органом, що подає інформацію).

55. Окремі документи, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розробляються працівниками управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

56. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

57.  Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

58. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

59. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.

60. Інформація, аналітичні висновки, прогнози щодо негативних тенденцій у сфері економіки держави та заходи, які заплановано провести на рівні законодавчої та виконавчої влади з метою їх  усунення та локалізації.

61. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

62. Відомості щодо прогнозу розвитку ситуації або пропозицій стосовно вирішення конкретних питань у сферах промисловості, транспорту та зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

комісії з питань роботи із службовою інформацією

в апараті обласної державної адміністрації

20.03.2017  № 1