Нормативні документи, які регулюють питання доступу до публічної інформації
Закони України
Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 27.03.2014 № 1170-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

Укази Президента України
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Указ Президента України від 05.05.2011 № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

Про порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Частиною 4 статті 38 Закону України “Про місцеві державні адміністрації також передбачено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (надалі – КАС). Так, ст.2 КАС визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. (ст.18 КАС)

Статтею 19 КАС визначає правила територіальна підсудність адміністративних справ. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владнихповноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Стаття 181 КАС передбачає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб. Позовну заяву може бути подано до суду:у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби є відповідний орган державної виконавчої служби.Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі.Адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заявиУ позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім’я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Витяг із Закону України “Про доступ до публічної інформації”
«Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністрація

Перелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

Наказ Держказначейства України, вiд 25.05.2004 № 89 “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету”

Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року N 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Розподіл функціональних повноважень керівництва адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Костопільської районної

державної адміністрації

15.08.2016 № 200

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

СЕРЕДА ОЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання завдань та покладених на районну державну адміністрацію  повноважень.

Представляє  районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації.

Формує склад та визначає структуру райдержадміністрації.

Затверджує регламент районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад своїх заступників,   керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Затверджує положення про апарат райдержадміністрації та структурні підрозділи райдержадміністрації.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад керівника апарату райдержадміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад  керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії “Б” та “В” в апараті райдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

Організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в адміністрації та у підвідомчих установах.

Інформує облдержадміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Організовує в установленому порядку складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконанням державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова райдержадміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони і рішень ради оборони району.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів із мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Здійснює безпосереднє керівництво територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту району.

Очолює колегію районної державної адміністрації, здійснює керівництво іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними райдержадміністрацією, або делегує керівництво своїм заступникам.

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації:

 1. Здійснює керівництво:

1) сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації;

2) сектором (центром) надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

3) головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

4) головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації;

5) фінансовим управлінням райдержадміністрації;

6) відділом юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації;

7) сектором державної реєстрації райдержадміністрації.

 1. Координує діяльність з:

1) Костопільським відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області;

2) Костопільським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

3) Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області;

4) управлінням Державної казначейської служби України у Костопільському районі.

      3. Забезпечує зв’язок з:

 Костопільським відділом Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області.

 1. Очолює та відповідає за ефективність роботи:

1) комісії з питань захисту прав дитини;

2) районної комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки;

3) районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

4) постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

5) районного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Костопільського району.

Загальні функціональні повноваження першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації

Перший заступник, заступник  голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за роботою відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:

1) виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізації програм Президента України;

2) виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації;

3) виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

4) підготовки програм, які реалізуються на території району;

5) розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

6) формування та виконання районного бюджету;

7) контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах.

Дають доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  з питань здійснення повноважень райдержадміністрації.

Погоджують відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також щодо притягнення їх в установленому порядку до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію та наявні проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень Президенту України, Кабінету Міністрів України, обласній державній адміністрації.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з міським та сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцненні їх матеріально-фінансової бази.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Беруть участь у роботі сесії Костопільської районної ради та засіданнях постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, а також  засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

Забезпечують реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України “Про звернення громадян”.

У межах, визначених Конституцією і законами України, згідно з розподілом функціональних повноважень забезпечують здійснення державного контролю за напрямами, визначеними Законом України “Про місцеві державні адміністрації”.

Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

Перший заступник голови райдержадміністрації

КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Заміщає  голову райдержадміністрації на період його відсутності.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, енергоефективності та у галузі енергетики, розвитку інфраструктури, із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проектів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Координує виконання завдань із будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;  діяльність органів виконавчої влади району та причетних підприємств, установ та організацій у питаннях децентралізації державного управління, зокрема реалізації перспективного плану формування територій громад району та реформування системи надання адміністративних послуг.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів  міжнародної  технічної допомоги.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної  регуляторної політики.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладенню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на іншій основі.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом із відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на підвищення рівня зайнятості сільського населення у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного ринку;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Контролює розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, реалізації державних гарантій у сфері праці.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  у сфері транспорту та зв’язку.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики   у сфері промисловості.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в районі.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм щодо розвитку житлово-комунального господарства.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла, діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях діяльності товариств (об’єднань) власників квартир (будинків).

Забезпечує на території району реалізацію державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни споживання енергоресурсів та води бюджетною сферою району.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів  на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій із виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Забезпечує реалізацію в районі  державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, забору води, лімітів використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, санітарний стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробленням і реалізацією заходів щодо охорони довкілля.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції до державних екологічних програм та  пропозиції до проекту районного бюджету для затвердження показників районного природоохоронного фонду.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання.

Контролює дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших актів законодавства з цих питань.

У разі відсутності першого заступника голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Забезпечує виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стосовно забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України).

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з питань оборонної, мобілізаційної роботи.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

     1. Здійснює керівництво:

1) відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації;

2) відділом економічного та інвестиційного розвитку райдержадміністрації;

3) сектором інфраструктури та промисловості райдержадміністрації;

4) відділом з питань цивільного захисту населення;

5) сектором архітектури і містобудування райдержадміністрації;

6) відділом житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

7) господарською групою відділу освіти райдержадміністрації в частині проведення капітальних ремонтів та будівництва. 

 1. Координує діяльність з :

1) приватними перевізниками району;

2) Костопільським РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго»;

3) Костопільською філією ТОВ «Рівнегаз Збут» ( в частині розрахунків за енергоносії);

4) Костопільською станційно-лінійною дільницею №1 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;

5) підприємствами житлово-комунального господарства району;

6) районним вузлом зв’язку Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

7) районною спілкою промисловців та  підприємців;

8) районною спілкою споживчих товариств;

9) страховими компаніями;

10) відділом статистики в Костопільському районі;

11) ДП «Костопільське лісове господарство»;

12) Костопільським міжрайонним управлінням водного господарства;

13) управлінням Держпродслужби в Костопільському районі;

14) управлінням  Держгеокадастру у Костопільському районі;

15)  районним центром зайнятості;

16)  відділенням фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Костопільському районі;

17) Костопільською міжрайонною виконавчою дирекцією Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

18) будівельно-монтажними організаціями, підприємствами з проведення газифікації, експлуатації газового, комунального, дорожнього господарства;

19) головним інспектором Рівненської обласної інспекції Держтехнагляду в Костопільському районі;

20) КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»;

21) КП «Костопільводоканал»;

22) КП «Костопількомуненергія»;

23) КП «Костопількомунсервіс»;

24) КП «Костопільське БЖКП»;

25) КП «Костопільське будинкоуправління»;

26) КП «Костопільські районні мережі»;

27) ТзОВ «Хмизи-сервіс»;

28) філією «Костопільський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор»;

29) управлінням Пенсійного фонду України у Костопільському районі.

 1. Організовує роботу:

1) державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації;

2) комісії з обстеження земель у натурі (на місцевості) з метою підготовки висновків щодо доцільності їх консервації;

3) комісії з обстеження (інвентаризації) порушених та інших земель;

4) комісії з питань використання коштів резервного фонду бюджету;

5) комісії з проведення аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок;

6) комісії по встановленню розмірів орендної плати за використання водних об’єктів загальнодержавного значення в Костопільському районі;

7) комісії по встановленню розмірів орендної плати за використання земельних ділянок та порядку продажу земельних ділянок у власність, які знаходяться за межами населених пунктів району;

8) конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців;

9) районної комісії з визначення учасників реалізації комплексної програми підтримки сільгосптоваровиробників Костопільського району та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

10) комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України»;

11) координаційної ради при райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва;

12) районної комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування по Костопільському району;

13) робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень;

14) робочої групи із здійснення контролю за використанням і охороною місцевих лісових ресурсів;

15) спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії.

16) житлової комісії для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

17) комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення;

18) штабу з підготовки господарського комплексу і соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період;

19) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Костопільського району;

20) міжвідомчого штабу з оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

21) робочої групи з попереднього розгляду проектів клопотань щодо встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

22) тендерного комітету з організації проведення торгів за державні кошти;

23) дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Костопільської районної державної адміністрації;

24) районної конкурсної комісії з проведення щорічного огляду-конкурсу «Територія найкращого благоустрою»;

25) робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.

 1. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

1) Костопільським відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області;

2) Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області;

3) управлінням Державної казначейської служби у Костопільському районі;

4) фінансовим управлінням райдержадміністрації;

5) сектором (центром) надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

6) Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації;

7) управлінням державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області;

8) Державною екологічною інспекцією в Рівненській області;

9) Костопільським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області;

10) Костопільським районним військовим комісаріатом.

Заступник голови райдержадміністрації

КІПТЕЛЬ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб,  учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, членів сімей загиблих та постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень). Здійснює контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з цих питань.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, літніх громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, які залишились без піклування батьків.

Забезпечує розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Координує реалізацію в районі державної сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми (у межах функціональних повноважень).

Регулює вирішення питань щодо гуманітарної допомоги.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  в галузі охорони здоров’я.

Координує керівництво роботою закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує реалізацію в районі державної сімейної та гендерної політики (у межах функціональних повноважень).

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики  у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональної програми і проектів інформатизації органів виконавчої влади району.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

 Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов  для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізичної культури і спорту, молодіжної політики. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів галузі та внесення пропозицій з цих питань  до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних та фізкультурно-спортивних організацій.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав  та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

У разі відсутності першого заступника голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

 1. Здійснює керівництво:

1) управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

2) відділом культури і туризму райдержадміністрації;

3) відділом освіти райдержадміністрації;

4) сектором  молоді і спорту райдержадміністрації;

5) службою у справах дітей  райдержадміністрації;

6) Костопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 1. Координує діяльність з:

1) аптечними закладами району;

2) управлінням Держпродслужби в Костопільському районі;

3) Костопільським районним центром первинної медичної допомоги Костопільської районної ради Рівненської області;

4) навчальними закладами, які не підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

5) Костопільською центральною районною лікарнею;

6) Деражненською районною лікарнею;

7) Костопільською районною стоматологічною поліклінікою;

8) ветеранськими організаціями;

9) районною організацією Товариства Червоного Хреста України.

 1. Організовує роботу:

1) консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни;

2) координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції (СНІДу);

 3) районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни;

4)  районної комісії з питань призначення всіх видів державних соціальних допомог;

5) районної комісії з питань реалізації Закону України  «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

6) районної комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

7) районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

8) робочої групи з організації та координації оздоровлення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення району;

9) робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

10) робочої групи з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) комісії з питань сприяння розвитку в районі вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження;

12) координаційної ради по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів;

13) координаційної ради з проведення в районі щорічної Всеукраїнської профілактичної акції «Відповідальність починається з мене»;

14) спортивної ради в Костопільському районі;

15) районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

16) районної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей району;

17) робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку;

18) комісії з питань евакуації Костопільського району;

19) районного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

20) районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам;

21) районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасників війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

22)  комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам. 

Керівник апарату райдержадміністрації

НОВАК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на нього завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів із питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України,  структурними підрозділами райдержадміністрації, Костопільською районною радою, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за додержанням вимог Закону України “Про державну службу”, інших актів законодавства з цих питань.

Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього службового розпорядку, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає  на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку  і звітності.

Здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо).

Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок у район вищих посадових осіб держави, області.

Затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, посадові інструкції його працівників, якщо інше не передбачено актами законодавства.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації та укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно  створення і ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Забезпечує підготовку в установленому порядку документів з питань призначення на посади, звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також з питань заохочення та притягнення  їх до відповідальності.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації, навчання і стажування.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи  та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій  з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку  в установленому порядку документів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує відпустки працівникам апарату райдержадміністрації, затверджує графік відпусток працівників апарату райдержадміністрації, приймає рішення щодо відрядження працівників апарату райдержадміністрації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах компетенції.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації в районі, участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань інформаційної політики та взаємодії з громадськістю. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Координує підготовку матеріалів для засобів масової інформації  з питань державної політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації. Вживає заходів щодо розв’язання проблем, порушених у засобах масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів  у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Узагальнює відомості щодо громадської думки  та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності райдержадміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами  і організаціями району.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та положенням про апарат райдержадміністрації.

Із питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату  райдержадміністрації:

 1. Здійснює керівництво:

1) архівним відділом райдержадміністрації;

2) відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

3) відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

4) відділом юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності.

 1. Координує діяльність з :

1) профспілковими організаціями району.

 1. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

1) Костопільським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

2) громадською  радою при районній державній адміністрації;

3) Костопільським районним військовим комісаріатом;

4) головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

5) головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

 1. Організовує роботу:

1) експертної комісії з визначення цінності документів;

2) комісії по списанню необоротних активів та інших матеріальних цінностей, інвентаризаційної комісії;

3) районної спостережної комісії;

4) громадської ради при районній державній адміністрації;

5) районної призовної комісії.

 

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації
1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

2. Закон України “Про державну службу”

3. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районних державних адміністрацій регулюють статті 118, 119 Конституції України:

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

Відповідно до статті 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” місцеві державні адміністрації взаємодіють із політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів із урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.  Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації
Інформація про систему обліку, види інформації, якою  володіє райдержадміністраціяВиди публічної інформації, яка знаходиться у володінні Костопільської районної державної адміністрації, та система її обліку
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

11.06.2012 №292

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову  інформацію, якій надаєтьсягриф обмеження доступу «Для службового користування»

Критерії віднесення інформації до службової

Віднесення інформації до службової здійснюється відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-ІV «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно і в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Мобілізаційна робота

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства області, мобілізаційного плану області, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.13. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

1.16. Капітального будівництва в особливий період.

1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, окремих підприємств.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ та організації.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Примітка:Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з позначкою «Літер «М».Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа «Для службового користування», позначки «Літер «М».

Сфера територіальної оборони та цивільного захисту

18. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

19. Відомості щодо планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

20. Відомості про  організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

21. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.

22. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

23. Відомості про радіодані.

24. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І – ІІІ ступенів хімічної небезпеки.

25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних груп та категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

26. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (в установах), у містах, селищах.

27. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення СФД.

28. Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних відходів.

29. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних  та призовників, які працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, районних державних адміністраціях. Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на особливий період за формою № 6-Б, встановленою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня 1996 року № 1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 липня 1996 року за № 363/1388.

Житлово-комунальне господарство

30. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

31. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

32. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

Будівництво та архітектура

33. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних мереж.

34. Відомості про робочі карти М 1:100000 та М 1:200000 з нанесеною обстановкою щодо питань цивільної оборони.

35. Відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани міст  та селищ  міського типу масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42.

36. Відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.

Зв’язок

37. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

Технічний захист інформації

38. Окремі відомості щодо захисту інформації  в автоматизованих системах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

39. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

40. Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

41. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

42. Відомості про порядок, організацію, умови, результати обстеження та категоріювання виділених приміщень четвертої категорії.

43. Відомості про організацію, порядок роботи користувачів автоматизованих систем четвертої категорії.

Охорона державної таємниці

44. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки про його надання.

45. Зведені відомості щодо перегляду грифів секретності документів.

46. Відомості за окремими показниками про планування роботи працівників режимно-секретних органів.

47. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.

48. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

49. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації.

50. Відомості щодо знищення секретних документів.

51. Описи справ документів з грифом секретності постійного і довготермінового зберігання.

52. Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних, у тому числі мобілізаційних, документів.

53. Окремі відомості, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розробляються працівниками режимно-секретних органів.

54. Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

55. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

56. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

57. Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними.

58. Окремі відомості про візити делегацій представників державної влади та місцевого самоврядування області за кордон.

Інші відомості

59. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

60. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.

61. Протоколи засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області (звуженого складу) та документи до них.

62. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.