Закон України ``Про доступ до публічної інформації``
Про порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності
Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.Частиною 4 статті 38 Закону України “Про місцеві державні адміністрації також передбачено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (надалі – КАС).Так, ст.2 КАС визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму.У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. (ст.18 КАС)Статтею 19 КАС визначає правила територіальна підсудність адміністративних справ. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владнихповноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.Стаття 181 КАС передбачає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.Позовну заяву може бути подано до суду:у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби є відповідний орган державної виконавчої служби.Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі.Адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заявиУ позовній заяві зазначаються:1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім’я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.ЗАКОН УКРАЇНИПро доступ до публічної інформації
(витяг)
«Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇСтаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.2. Запитувач має право оскаржити:1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;3) ненадання відповіді на запит на інформацію;4) надання недостовірної або неповної інформації;5) несвоєчасне надання інформації;6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України
Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністрація
Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністраціяПерелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштівБюджетний кодекс України
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про місцеві державні адміністрації”Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”Наказ Держказначейства України, вiд 25.05.2004 № 89 “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету”Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року N 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”
Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації
Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації
1.Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.
2. Основні завдання та нормативно правові засади діяльності, ст. 118, 119 Конституції України (Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
):
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації
Інформація про систему обліку, види інформації, якою  володіє райдержадміністраціяВиди публічної інформації, яка знаходиться у володінні Костопільської районної державної адміністрації, та система її обліку
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.
ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження головиРівненської обласноїдержавної адміністрації11.06.2012 №292ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,що становлять службову  інформацію, якій надаєтьсягриф обмеження доступу «Для службового користування»Критерії віднесення інформації до службовоїВіднесення інформації до службової здійснюється відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-ІV «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:1) виключно і в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Мобілізаційна робота1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства області, мобілізаційного плану області, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.1.13. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.1.16. Капітального будівництва в особливий період.1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, окремих підприємств.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ та організації.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.Примітка:Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з позначкою «Літер «М».Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа «Для службового користування», позначки «Літер «М».
Сфера територіальної оборони та цивільного захисту18. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.19. Відомості щодо планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.20. Відомості про  організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.21. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.22. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.23. Відомості про радіодані.24. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І – ІІІ ступенів хімічної небезпеки.25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних груп та категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).26. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (в установах), у містах, селищах.27. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення СФД.28. Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних відходів.29. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних  та призовників, які працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, районних державних адміністраціях. Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на особливий період за формою № 6-Б, встановленою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня 1996 року № 1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 липня 1996 року за № 363/1388.
Житлово-комунальне господарство30. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.31. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.32. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
Будівництво та архітектура33. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних мереж.34. Відомості про робочі карти М 1:100000 та М 1:200000 з нанесеною обстановкою щодо питань цивільної оборони.35. Відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани міст  та селищ  міського типу масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42.36. Відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.
Зв’язок37. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також переліки, списки абонентів урядового зв’язку.
Технічний захист інформації38. Окремі відомості щодо захисту інформації  в автоматизованих системах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.39. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.40. Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.41. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.42. Відомості про порядок, організацію, умови, результати обстеження та категоріювання виділених приміщень четвертої категорії.43. Відомості про організацію, порядок роботи користувачів автоматизованих систем четвертої категорії.
Охорона державної таємниці44. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки про його надання.45. Зведені відомості щодо перегляду грифів секретності документів.46. Відомості за окремими показниками про планування роботи працівників режимно-секретних органів.47. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.48. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.49. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації.50. Відомості щодо знищення секретних документів.51. Описи справ документів з грифом секретності постійного і довготермінового зберігання.52. Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних, у тому числі мобілізаційних, документів.53. Окремі відомості, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розробляються працівниками режимно-секретних органів.54. Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.55. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.56. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.57. Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними.58. Окремі відомості про візити делегацій представників державної влади та місцевого самоврядування області за кордон.
Інші відомості59. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.60. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.61. Протоколи засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області (звуженого складу) та документи до них.62. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.