Закон України ``Про доступ до публічної інформації``
Розпорядження голови Костопільської райдержадміністрації ``Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації``
Порядок подання в райдержадміністрацію запиту на інформацію
інформаційний запит.

Згідно із Законом України, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту

 • усно: телефон (03657) 2-12-71;
 • письмово: м. Костопіль, вул. Незалежності, 7, районна державна адміністрація (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
 • факсом: (03657) 2-14-00;
 • електронною поштою: rda@кost.rv.ua.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання
 • Інструкції щодо процедури подання  запиту  на інформацію та її отриманняЗакон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.Метою Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

  Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  Письмовий запит подається в довільній формі.

  Запит на інформацію має містити:

  1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

  У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

  Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Інформація на запит надається безкоштовно.

  У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

  При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

  4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

  Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.

  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Роз’яснення Закону України `` Про доступ до публічної інформації``
 •  Основні засади  Закону  України  “Про   доступ   до  публічної  інформації”  

            9  листопада  1995  року  Україна  приєдналася  до  Ради  Європи. При  вступі Україна  зобов”язалася  дотримуватися   обов”язків  , що  випливають  із  Статуту   Ради  Європи, а  саме: принципів верховенства  права  та  захисту  прав  людини  і  основних   свобод   усіх   осіб, що  перебувають   під  її  юрисдикцією. Резолюцією  Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи   від 05.10.2005 року  № 1466  “ Про  виконання  обов””язків  та  зобов”язань  Україною”   були  підбиті   підсумки  реалізації   ключових   реформ, яких  Україна   потребувала  і  зобов”язалася   реалізовувати.

  На  виконання  Резолюції  Парламентської  Асамблеї Ради  Європи та  з  метою   забезпечення   реалізації  положень  статті  34  Конституції   України  стосовно свободи  інформації , статті  10 Конвенції   про  захист   прав  людини  і  основоположних    свобод  1950  року, статті  19  Міжнародного  пакту   про  громадянські   і  політичні  права , а  також  для  забезпечення  ефективної   реалізації  права  кожного   на  свободу   вираження  поглядів   та  доступ   до  інформації, права  на  вільне  збирання, зберігання, використання  і  поширення   інформації  усно, письмово  або   в  інший  спосіб, Верховною  Радою  України  13  січня  2011  року  були  прийняті  Закони  України  “Про  доступ  до   публічної  інформації” та  “ Про  внесення  змін  до  Закону   України  “Про  інформацію” (нова  редакція), які  набрали  чинності  10  травня  2011  року.

  Відповідно  до  статті  1  Закону  України  “Про доступ  до  публічної  інформації” (надалі – Закон) публічна  інформація  – це  відображена  та  задокументована   будь-якими  засобами  та  на  будь-яких  носіях  інформація , що  була  отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб”єтами  владних  повноважень своїх  обов”язків , передбачених  чинним   законодавством , або  яка  знаходиться  у  володінні   суб”єктів   владних  повноважень , інших   розпорядників   публічної   інформації, визначених  цим  Законом. Публічна  інформація  є  відкритою, крім  випадків, встановлених  законом.

  Скориставшись  статтею  19 згаданого закону України, кожен  громадянин   нашої  держави  зможе  подати  запит  на  інформацію. Запит  на   інформацію – це  прохання  особи   до  розпорядника   інформації  надати  публічну  інформацію, що  знаходиться  у  його  володінні. Запитувач  має  право   звернутися   до  розпорядника   інформації    із  запитом   на  інформацію   незалежно  від  того , стосується   ця  інформація   його  особисто  чи  ні, без  пояснення  причини   подання  запиту. Запит  на  інформацію може  бути  індивідуальним   або  колективним. Запити   можуть   подаватися  в  усній, письмовій  чи  іншій   формі (поштою, факсом, телефоном, електронною  поштою)  на  вибір   запитувача. Запит  на  інформацію   має  містити:

  – ім”я (найменування)   запитувача , поштову   адресу   або  адресу   електронної  пошти, а  також  номер   засобу  зв”язку, якщо  такий  є ;

  – загальний  опис  інформації   або  вид, назву , реквізити   чи  зміст  документа , щодо   якого  зроблено  запит, якщо  запитувачу   це  відомо;

  – підпис  і  дату  за  умови   подання  запиту   в  письмовій   формі.

  У  разі   якщо  з  поважних  причин (інвалідність , обмежені   фізичні    можливості  тощо)   особа  не  може    подати  письмовий   запит , його  має   оформити   відповідальна  особа з  питань  запитів  на  інформацію , обов”язково  зазначивши   в  запиті   своє   ім.”я, контактний  телефон , та  надати  копію  запиту  особі , які  його  подала.

  В  які   строки  розпорядник  інформації  має  надати  Вам  відповідь ? Стаття  20  Закону  зазначає, що  розпорядник    інформації   має  надати  відповідь  на  запит   на  інформацію  не  пізніше  п”яти  робочих  днів  з  дня  отримання  запиту.

  Якщо  запит  на  інформацію    стосується   інформації, необхідної  для  захисту  життя   чи  свободи  особи , щодо  стану   довкілля , якості  харчових   продуктів і  предметів  побуту, аварій , катастроф ,небезпечних  природних  явищ  та  інших  надзвичайних  подій  , що сталися  або   можуть  статися   і  загрожують   безпеці   громадян , відповідь   має  бути  надана  не  пізніше   48  годин  з  дня  отримання   запиту. Клопотання  про  термінове   опрацювання  запиту   має  бути   обгунтованим.  У  разі   якщо  запит  стосується   надання  великого  обсягу  інформації   або  потребує   пошуку  інформації   серед  значної   кількості   даних , розпорядник  інформації   може  продовжити  строк   розгляду   запиту  до  20  робочих  днів  з  обґрунтуванням   такого  продовження. Про  продовження  строку

  розпорядник  інформації    повідомляє  запитувача    в  письмовій  формі  не  пізніше   п”яти  робочих   днів  з  дня   отримання   запиту.

  Звісно  всіх  цікавить, чи   є  інформація  на  запит  платною?  Відповідно  до  статті  21 цього закону    інформація   на  запит  надається   безкоштовно. У  разі   якщо  задоволення  запиту  на  інформацію   передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом   більш   як  10  сторінок , запитувач  зобов”язаний   відшкодувати   фактичні   витрати  на  копіювання та  друк. Розмір  фактичних  витрат   визначається   відповідним  розпорядником   на  копіювання   та  друк   в  межах  гранічних   норм , встановлених   Кабінетом  Міністрів  України. У  разі   якщо   розпорядник   інформації   не  встановив   розміру    плати  за  копіювання   або  друк , інформація  надається  безкоштовно. При  наданні   інформації   про  себе   та  інформації , що  становить  суспільний  інтерес , плата   за   копіювання   та  друк   не  стягується.

  Порядок оскарження  рішення, дії   чи  бездіяльність   розпорядника   інформації   висвітлює  стаття  23 Закону, а  саме: рішення  , дії   чи  бездіяльність   розпорядників  інформації можуть  бути  оскаржені  до  керівника   розпорядника, вищого  органу   або  до  суду.

  Але виникає питання, невже ми маємо право отримувати будь-яку інформацію  і про будь-кого?

  Перш за все, слід звернути увагу, що норми Закону України “Про доступ до   публічної інформації” (надалі-Закону) поширюються лише на органи державної  влади,інші державні органи,органи місцевого самоврядування,органи влади  Автономної Республіки Крим, інших суб”єктів,що  здійснюють владні управлінські  функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов”язковими до виконання, а на юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делеговані повноваження   суб”єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання  освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, суб”єктів  господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені   спеціальними чи виключними правами або є природними монополіями, та суб”єктів  господарювання, які володіють інформацією про стан довкілля, про якість харчових  продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та  інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров”ю та  безпеці громадян, і іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно  необхідною інформацією),вимоги Закону України “Про доступ до публічної  інформації” поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної  інформації за запитами.

  Закон України “Про доступ до публічної інформації” зобов”язав всіх  розпорядників інформації передбачених статтею 13 цього Закону надавати та  оприлюднювати публічну інформацію. При цьому Законом встановлено, що  зазначена інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом, а доступ до  неї забезпечується шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення в  офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет,на   інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання її за  запитами на інформацію.

  Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом, то нею згідно із  Законом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

  Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено   фізичною або юридичною особою, крім суб”єктів владних повноважень, та яка   може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до  передбачених ними умов. При цьому не може бути віднесена до конфіденційної  інформації, що була отримана або створена розпорядниками інформації.

  Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується виключно в  інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку  з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров”я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя і лише за умови, що розголошення цієї інформації   може завдати істотної шкоди цим інтересам або шкода від оприлюднення такої  інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

  Таємною визнається інформація,яка містить державну, професійну, банківську   таємницю, таємницю слідства та іншу, передбачену законом, таємницю.

  Службовою інформацією є інформація, що міститься в документах суб”єктів  владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов”язані з розробкою напряму   діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами   державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню   та/або прийняттю рішень, а також інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності, контр розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку   не віднесено до державної таємниці.

  Крім цього, Законом передбачається, що не може бути обмежено доступ до  інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування   чи розпорядження держаним, комунальним майном, в тому числі до копій   відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб,які  отримали   ці кошти або майно, якщо оприлюднення або надання такої інформації не може  завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи  запобіганню злочину.

  Також дуже цікавим є положення Закону стосовно того, що декларації про  доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну  посаду в органах влади, або обіймають посаду державного службовця, службовця   органу місцевого самоврядування першої або другої категорії, є відкритою інформацією, а також стосовно того, що обмеженню доступу підлягає інформація,  а  не документ, і  в  разі, якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якого необмежений.

  Отже, слід звернути увагу, що розпорядник інформації має право відмови в  задоволенні запиту лише у випадках коли він не володіє інформацією і не  зобов”язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти  інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли інформація, що запитується  належить до категорії інформації з обмеженим доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов”язані з копіюванням або друком, а  також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію.

  У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім”я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд інформаційного запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис.

  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

  Водночас Законом передбачається, що відповідь розпорядника інформації про  те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою у наданні  інформації.

  Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому   зі статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов”язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним   повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на  інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  Таким чином, результатом впровадження чітких підстав обмеження доступу до  публічної інформації має стати перегляд суб”єктами владних повноважень списків  документів, доступ до яких був обмежений до набрання чинності Закону України   “Про доступ до публічної інформації”, а це вже величезне досягнення в розбудові  ефективної та прозорої держави.

  Фактично громадяни України завдяки прийнятому Верховною Радою України  Закону “ Про доступ до публічної інформації“ отримали право по-європейськи    легко та швидко отримувати, зокрема, інформацію про те, як працюють органи  виконавчої влади і місцевого самоврядування.

   

  Матеріал підготовлений на підставі Закону України “Про доступ до публічної   інформації” № 2939-VIвід 13.01.2011;Указу Президента України від 05.05.2011 № 547  “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної  інформації”, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, роз”яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011.

Постанова Кабміну від 25.05.2011 № 583
Інформація про керівництво та керівників структурних підрозділів райдержадмістрації
Порядок оскарження рішень, дій, чи бездіяльності посадових осіб з питань надання публічної інформації
Порядок оскарження  рішень,  дій чи бездіяльності посадових осіб  Костопільської райдержадміністрації з питань надання публічної інформації

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Порядок оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності посадових осіб облдержадміністрації з питань надання публічної інформації
Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Частиною 4 статті 38 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” також передбачено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Костопільської райдержадміністрації
Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Костопільської  райдержадміністрації

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим – також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв”язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров”я, фізкультури і спорту, сім”ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню

Відповідно до пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

 

– проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
– проектів регуляторних актів;
– проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
– звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністрація
Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністрація

Перелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

Наказ Держказначейства України, вiд 25.05.2004 № 89 “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету”

Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року N 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Інформація про нормативно-правові засади засади діяльності райдержадміністрації
Інформація про нормативно-правові засади засади діяльності райдержадміністрації
1.Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.
2. Основні задання та нормативно правові засади діяльності, ст. 118, 119 Конституції України (Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
):
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Графік прийому громадян
Інформація про фінансові ресурси розпорядником яких є райдержадміністрація

Перелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

Наказ Держказначейства України, вiд 25.05.2004 № 89 “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету”

Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року N 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації
Інформація про систему обліку, види інформації, якою  володіє райдержадміністрація

Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Костопільської районної державної адміністрації, та система її обліку

 

№ п/п

Види інформації

Система обліку інформації

1. Розпорядження голови Костопільської районної державної адміністрації з основної діяльності Журнал реєстрації розпоряджень голови Костопільської районної державної адміністрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
2. Розпорядження голови Костопільської районної державної адміністрації з кадрових питань Журнал реєстрації розпоряджень голови Костопільської районної державної адміністрації з кадрових питань (відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)
3. Доручення голови, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
4. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації (відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)
5. Протоколи нарад у голови районної державної адміністрації (відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)
6. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом) Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, підсистема «Вхідна кореспонденція» у системі електронного документообігу «Megapolis. Документообіг» (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
7. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
8. Звернення громадян Підсистема «Звернення громадян» у системі електронного документообігу «Megapolis. Документообіг» (юридичний сектор апарату райдержадміністрації)
9. Накази Журнал реєстрації наказів (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
10. Інформація з обмеженим доступом Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції з обмеженим доступом (загальний відділ апарату райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи)

Робота із запитами на інформацію
Загальна кількість запитів на інформацію, що зареєстровано у райдержадміністрації за  І півріччя 2017 року – 12:
 поштою – 0

телефоном – 0

факсом – 0

ел. поштою  – 11

особисто  – 1

від засобів масової інформації, журналістів – 0

від громадян – 10

від юридичних осіб – 2

від об’єднань громадян –  0

 
Із  них:
Інформація про фізичну особу 0
Інформація довідково-енциклопедичного характеру 0
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 1
Інформація про товар (роботу, послугу) 2
Науково-технічна інформація 0
Податкова інформація 0
Правова інформація 1
Статистична інформація 1
Соціологічна інформація 0
Інші види інформації 7

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки.

 

Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

11.06.2012 №292

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову  інформацію, якій надається

гриф обмеження доступу «Для службового користування»

Критерії віднесення інформації до службової

Віднесення інформації до службової здійснюється відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-ІV «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно і в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Мобілізаційна робота

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства області, мобілізаційного плану області, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.13. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

1.16. Капітального будівництва в особливий період.

1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, окремих підприємств.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ та організації.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Примітка:

Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з позначкою «Літер «М».

Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа «Для службового користування», позначки «Літер «М».

 

Сфера територіальної оборони та цивільного захисту

18. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

19. Відомості щодо планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

20. Відомості про  організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

21. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.

22. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

23. Відомості про радіодані.

24. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І – ІІІ ступенів хімічної небезпеки.

25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних груп та категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

26. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (в установах), у містах, селищах.

27. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення СФД.

28. Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних відходів.

29. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних  та призовників, які працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, районних державних адміністраціях. Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на особливий період за формою № 6-Б, встановленою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня 1996 року № 1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 липня 1996 року за № 363/1388.

 

Житлово-комунальне господарство

30. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

31. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

32. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

Будівництво та архітектура

33. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних мереж.

34. Відомості про робочі карти М 1:100000 та М 1:200000 з нанесеною обстановкою щодо питань цивільної оборони.

35. Відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани міст  та селищ  міського типу масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42.

36. Відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.

 

Зв’язок

37. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

Технічний захист інформації

38. Окремі відомості щодо захисту інформації  в автоматизованих системах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

39. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

40. Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

41. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

42. Відомості про порядок, організацію, умови, результати обстеження та категоріювання виділених приміщень четвертої категорії.

43. Відомості про організацію, порядок роботи користувачів автоматизованих систем четвертої категорії.

 

Охорона державної таємниці

44. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки про його надання.

45. Зведені відомості щодо перегляду грифів секретності документів.

46. Відомості за окремими показниками про планування роботи працівників режимно-секретних органів.

47. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.

48. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

49. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації.

50. Відомості щодо знищення секретних документів.

51. Описи справ документів з грифом секретності постійного і довготермінового зберігання.

52. Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних, у тому числі мобілізаційних, документів.

53. Окремі відомості, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розробляються працівниками режимно-секретних органів.

54. Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

55. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

56. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

57. Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними.

58. Окремі відомості про візити делегацій представників державної влади та місцевого самоврядування області за кордон.

 

Інші відомості

59. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

60. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.

61. Протоколи засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області (звуженого складу) та документи до них.

62. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

11.06.2012 №292

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову  інформацію, якій надається

гриф обмеження доступу «Для службового користування»

Критерії віднесення інформації до службової

Віднесення інформації до службової здійснюється відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-ІV «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно і в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Мобілізаційна робота

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства області, мобілізаційного плану області, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.13. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

1.16. Капітального будівництва в особливий період.

1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, окремих підприємств.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, селищних (сільських) рад, підприємств, установ та організації.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Примітка:

Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з позначкою «Літер «М».

Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа «Для службового користування», позначки «Літер «М».

 

Сфера територіальної оборони та цивільного захисту

18. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

19. Відомості щодо планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

20. Відомості про  організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

21. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.

22. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

23. Відомості про радіодані.

24. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І – ІІІ ступенів хімічної небезпеки.

25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних груп та категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

26. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (в установах), у містах, селищах.

27. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення СФД.

28. Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних відходів.

29. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних  та призовників, які працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, районних державних адміністраціях. Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на особливий період за формою № 6-Б, встановленою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня 1996 року № 1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 липня 1996 року за № 363/1388.

 

Житлово-комунальне господарство

30. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

31. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

32. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

Будівництво та архітектура

33. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних мереж.

34. Відомості про робочі карти М 1:100000 та М 1:200000 з нанесеною обстановкою щодо питань цивільної оборони.

35. Відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани міст  та селищ  міського типу масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42.

36. Відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.

 

Зв’язок

37. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

Технічний захист інформації

38. Окремі відомості щодо захисту інформації  в автоматизованих системах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

39. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

40. Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

41. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

42. Відомості про порядок, організацію, умови, результати обстеження та категоріювання виділених приміщень четвертої категорії.

43. Відомості про організацію, порядок роботи користувачів автоматизованих систем четвертої категорії.

 

Охорона державної таємниці

44. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки про його надання.

45. Зведені відомості щодо перегляду грифів секретності документів.

46. Відомості за окремими показниками про планування роботи працівників режимно-секретних органів.

47. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.

48. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

49. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації.

50. Відомості щодо знищення секретних документів.

51. Описи справ документів з грифом секретності постійного і довготермінового зберігання.

52. Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних, у тому числі мобілізаційних, документів.

53. Окремі відомості, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розробляються працівниками режимно-секретних органів.

54. Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

55. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

56. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

57. Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними.

58. Окремі відомості про візити делегацій представників державної влади та місцевого самоврядування області за кордон.

 

Інші відомості

59. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

60. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.

61. Протоколи засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області (звуженого складу) та документи до них.

62. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.