Форми та інструкція щодо процедури подання запиту на публічну інформацію та її отримання
Для оформлення інформаційного запиту
 • усно: телефон (03657) 2-12-71;
 • письмово: м. Костопіль, вул. Незалежності, 7,  Костопільська районна державна адміністрація (на конверті вказати “Публічна інформація”);
 • факсом: (03657) 2-14-00;
 • електронною поштою: rda@кost.rv.ua.

Форма електронного запиту на інформацію:

від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян: (зразок)

Додаток

до форми запиту на інформацію

(затверджено розпорядженням

голови райдержадміністрації

від 21  лютого 2018 року № 66)

 

Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у  володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна  інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що була отримана або створена в  процесі  виконання  суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,  передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна   інформація   є   відкритою, крім  випадків, встановлених Законом.

Метою Закону є  забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і  створення  механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей  Закон  не  поширюється  на  відносини  щодо отримання інформації суб’єктами  владних  повноважень  при  здійсненні  ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на  інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

Запит  на  інформацію може бути індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,  електронною поштою) за вибором запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Із  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа  може  подавати  запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному  веб-сайті  відповідного розпорядника.

У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити   відповідальна  особа з   питань  запитів на інформацію,  обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не пізніше  п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

Розпорядник інформації має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно  до  його  компетенції,  передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до  категорії інформації з обмеженим  доступом; 3) не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розпорядник інформації, який  не  володіє  запитуваною інформацією,  але якому  за  статусом  або  характером  діяльності відомо або  має  бути  відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням  про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  запиту належним розпорядником.

У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається  в письмовій формі.

Рішення, дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

21.02.2018  № 66

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Костопільської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу  до публічної інформації», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2014 року № 673 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої  є Костопільська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).
 2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації  та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.
 3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  райдержадміністрації або до її структурних підрозділів в усній або письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.
 4. У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно із цим Порядком. У разі подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації,  її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України  від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».   Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).
 1. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування – для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту у письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.
 2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.
 3. Із метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у спеціалістів відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті Костопільської районної влади.
 4. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання.

ІІ. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

 1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).
 2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, телефоном та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без  зазначення   конкретного підрозділу чи  посадової особи, реєструються працівниками відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.
 1. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та телефоном (який оприлюднюється райдержадміністрацією у встановленому порядку), які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,  реєструються працівниками відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.
 2. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до структурних підрозділів апарату райдержадміністрації,  запитувача переадресовують за відповідним телефоном відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.
 3. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
 4. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії приймання  та реєстрації  такого запиту залучається працівник відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку працівником відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації невідкладно проставляється відповідна відмітка: «Підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ІІІ. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

 1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту  5 цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.
 2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження   до райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
 3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення  конкретного      підрозділу     чи    посадової     особи, здійснюються в окремій підсистемі «Запити публічної інформації» системи електронного документообігу «Megapolis.Документообіг». На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній  системі, в якій, крім даних, зазначених у пункті 5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.
 1. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

тематикою запиту;

способом отримання запиту: письмово, електронною поштою, телефоном, факсом, подано особисто.

 1. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації,  працівник відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.
 2. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді,  які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

IV. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює працівник відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації та передає голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації,  керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією передаються відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації до структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.
 3. Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 4. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
 1. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.
 2. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).
 3. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), подається на підпис голові райдержадміністрації, першому заступнику голови, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 4. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу працівниками відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.
 5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін його розгляду може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.
 6. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та у відповідності із пунктом 28 цього Порядку.
 7. Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.
 8. Після підписання у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації, відповідь на запит із додатками передається відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації для невідкладного надсилання запитувачу.

V. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

 1. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.
 1. У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу працівники відділу юридичного забезпечення, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації протягом одного робочого дня інформують про цей факт голову райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню

Відповідно до пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
– проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
– проектів регуляторних актів;
– проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
– звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Графік прийому громадян

Г Р А Ф І К

прийому громадян з особистих питань

в Костопільській районній державній адміністрації

Голова райдержадміністрації

Коваль Олександр Сергійович

 

Кожна п’ятниця місяця

Заступник голови

райдержадміністрації

Кіптель Оксана Анатоліївна

 

      Кожна середа місяця

Примітка:

Прийом відвідувачів проводиться: щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці – з 10 до 18 години у приміщенні райдержадміністрації (вул. Незалежності, буд. 7, м. Костопіль, Рівненська область).

Попередній запис відвідувачів проводиться з 10 до 17 години щоденно у телефонному режимі за номером телефону: (03657) 2-14-98 та в приміщенні райдержадміністрації (вул. Незалежності, буд. 7, м. Костопіль, Рівненська область).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Частиною 4 статті 38 Закону України “Про місцеві державні адміністрації також передбачено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (надалі – КАС). Так, статті 2 КАС визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. (стаття 18 КАС)

Статтею 19 КАС визначає правила територіальна підсудність адміністративних справ. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владнихповноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Стаття 181 КАС передбачає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб. Позовну заяву може бути подано до суду:у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби є відповідний орган державної виконавчої служби.Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі.Адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заяви. У позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім’я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Витяг із Закону України “Про доступ до публічної інформації”
«Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

Робота із запитами на інформацію

Усього за період з 09 травня 2011 року по 31 березня 2019 року до Костопільської райдержадміністрації надійшло 164 запити на доступ до публічної інформації, з них: у 2011 році – 3, у 2012 році – 13, у 2013 році – 10, у 2014 році – 12,  у 2015 році – 12, у 2016 році – 32, у 2017 – 24 , у 2018 році48, у 2019 році – 51, у І кварталі 2020 року – 16, у IІ кварталі 2020 року – 13, у IІІ кварталі 2020 року – 8.

ІІІ квартал 2020 року

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІІ квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2020 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 7 191
Телефон
Факс 0 0
Інші канали

(особисто)

1 38

Кількість запитів, прийнятих по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІІ квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2020 року)

Інформація про фізичну особу 1 3
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 1 115
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 4
Інформація про товар (роботу, послугу) 11
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 3
Правова інформація 2 6
Статистична інформація 30
Соціологічна інформація
Інші види інформації 4 70

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІІ квартал 2020 року)

 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2020 року)

Фізичні особи 4 130
Юридичні особи 3 34
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 0 61
Засоби масової інформації, журналісти 1 17

IІ квартал 2020 року

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІ квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2020 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 12 184
Телефон
Факс 0 0
Інші канали

(особисто)

1 37

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІ квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2020 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 4 114
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 4
Інформація про товар (роботу, послугу) 11
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 3
Правова інформація 4
Статистична інформація 1 30
Соціологічна інформація
Інші види інформації 8 66

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІ квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2020 року)

Фізичні особи 8 126
Юридичні особи 2 31
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 0 61
Засоби масової інформації, журналісти 3 16

І квартал 2020 року

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(І квартал 2020 року)

 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2020 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 14 172
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

2 36

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(І квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2020 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 4 110
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 1 4
Інформація про товар (роботу, послугу) 3 11
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 3
Правова інформація 1 4
Статистична інформація 29
Соціологічна інформація
Інші види інформації 7 58

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів

Кількість

(І квартал 2020 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2020 року)

Фізичні особи 11 118
Юридичні особи 2 29
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 2 61
Засоби масової інформації, журналісти 1 13

2019 рік

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(2019 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2019 року)

Пошта 10 13
Електронна пошта 32 158
Телефон
Факс
Інші канали (особисто) 9 34

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(2019 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2019 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 35 106
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 1 3
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 2 3
Правова інформація 2 3
Статистична інформація  1 29
Соціологічна інформація
Інші види інформації 10 51

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(2019 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2019 року)

Фізичні особи 34 107
Юридичні особи 7 27
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 8 59
Засоби масової інформації, журналісти 2 12

ІІІ квартал 2019 року 

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІІ квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2019 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 10 141
Телефон
Факс
Інші канали (особисто) 2 32

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІІ квартал 2019 року)

 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2019 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 8 92
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 1 3
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 3
Статистична інформація  – 29
Соціологічна інформація
Інші види інформації 3 48

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІІ квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 вересня 2019 року)

Фізичні особи 7 89
Юридичні особи 2 27
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 3 58
Засоби масової інформації, журналісти 12

ІІ квартал 2019 року 

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІ квартал 2019 року) 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2019 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 8 131
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

2 30

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІ квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2019 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 7 84
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 3
Статистична інформація 1 29
Соціологічна інформація
Інші види інформації 2 45

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІ квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2019 року)

Фізичні особи 3 82
Юридичні особи 3 25
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 3 55
Засоби масової інформації, журналісти 1 12

І квартал 2019 року

Кількість запитів, яку прийнято по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(І квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2019 року)

Пошта 0 13
Електронна пошта 7 123
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

3 28

Кількість запитів по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(І квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2019 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 6 77
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 2 3
Статистична інформація 28
Соціологічна інформація
Інші види інформації 2 43

Кількість запитів, що була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(І квартал 2019 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2019 року)

Фізичні особи 6 79
Юридичні особи 2 22
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 1 52
Засоби масової інформації, журналісти 1 11

2018 рік

Кількість запитів прийнятих по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(2018 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2018 року)

Пошта 1 13
Електронна пошта 33 115
Телефон
Факс
Інші канали (особисто) 13 25

22

Кількість запитів, що надійшли по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(2018 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2018 року)

 

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 38 71
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 1
Статистична інформація 3 28
Соціологічна інформація
Інші види інформації 6 40

Кількість запитів, яка була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(2018 рік)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 грудня 2018 року)

 

Фізичні особи 28 72
Юридичні особи 9 20
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 6 51
Засоби масової інформації, журналісти 4 10

3 квартал 2018 року

Протягом липня-вересня 2018 року 1 запит надіслано належному розпоряднику інформації.

Кількість запитів прийнятих по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІІ квартал 2018 року) 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 28 вересня 2018 року)

Пошта 13
Електронна пошта 9 107
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

9 22

Кількість запитів, що надійшли по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІІ квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 28 вересня 2018 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 9 54
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 2
Статистична інформація 2 27
Соціологічна інформація
Інші види інформації 7 46

Кількість запитів, яка була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІІ квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 28 вересня 2018 року)

Фізичні особи 11 66
Юридичні особи 5 19
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 1 48
Засоби масової інформації, журналісти 1 9

2 квартал 2018 року

Протягом квітня-червня 2018 року 4 запити надіслано належному розпоряднику інформації.

Кількість запитів прийнятих по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(ІІ квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2018 року)

Пошта 1 13
Електронна пошта 9 98
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

1 13

Кількість запитів, що надійшли по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(ІІ квартал 2018 року) 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2018 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 9 45
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 1 2
Статистична інформація 25
Соціологічна інформація
Інші види інформації 2 39

Кількість запитів, що була ініційована кожною із категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(ІІ квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 30 червня 2018 року)

Фізичні особи 6 55
Юридичні особи 2 14
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 1 47
Засоби масової інформації, журналісти 2 8

1 квартал 2018 року

Протягом січня-березня 2018 року 1 запит надіслано належному розпоряднику інформації.

Кількість запитів прийнятих по кожному із зазначених каналів зв’язку

Канал надходження запитів Кількість

(І квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2018 року)

Пошта 0 12
Електронна пошта 7 89
Телефон
Факс
Інші канали

(особисто)

0 12

Кількість запитів, що надійшли по кожному з наступних видів інформації

Вид інформації Кількість

(І квартал 2018 року) 

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2018 року)

Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково- енциклопедичного характеру 3 36
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація
Податкова інформація 1
Правова інформація 1 2
Статистична інформація 25
Соціологічна інформація
Інші види інформації 3 37

Кількість запитів, що була ініційована кожною із категорій запитувачів

Категорія запитувачів Кількість

(І квартал 2018 року)

Кількість

(з 09 травня 2011 року по 31 березня 2018 року)

Фізичні особи 5 49
Юридичні особи 1 12
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 1 46
Засоби масової інформації, журналісти 6

На усі запити у встановлені законодавством терміни надано відповіді. Протягом 2017 року 1 запит надіслано належному розпоряднику інформації, для 1 запиту продовжено термін розгляду.

Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації
№ п/п Назва (найменування) реєстру) Посилання на нормативно-правові акти України, якими передбачено створення, ведення, функціонування реєстру Інформація щодо порядку доступу до Реєстру та обмеження до даних з Реєстру
1 2 3 5
1. Система обліку публічної інформації в Костопільській районній державній адміністрації Закон України «Про доступ до публічної інформації», Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» Доступ до інформації, що міститься у системі обліку, надається безоплатно через офіційний веб-сайт Костопільської районної влади в мережі Інтернет, а також у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Користувачам системи обліку надається можливість для пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з системи обліку в цілому або його частин

2. Інформація про організаційну структуру Костопільської райдержадміністрації Закон України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30.11.2016 № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» Доступ до інформації, що міститься в наборах відкритих даних, надається безоплатно через офіційний веб-сайт Костопільської районної влади та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних в мережі Інтернет
3. Звіт про використання  бюджетних коштів
4. Інформація про фінансування видатків районного бюджету (загальний фонд)
5. Інформація про надходження доходів до районного бюджету
6. Перелік адміністративних послуг
7. Бухгалтерські звіти

Посадові особи, які організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Костопільської райдержадміністрації

Жданюк Володимир Васильович

начальник відділу юридичного забезпечення та організаційної роботи апарату Костопільської райдержадміністрації, тел. (03657) 2-18-99;

Кальчишина Наталія Миколаївна

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та документообігу апарату Костопільської райдержадміністрації, тел.(03657) 2-12-71, e-mail: rda@kost.rv.ua.

Інформація про фінансові ресурси, розпорядником яких є райдержадміністрація

Перелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

Наказ Держказначейства України, вiд 25.05.2004 № 89 “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету”

Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року N 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

Відповідно до статті 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” місцеві державні адміністрації взаємодіють із політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів із урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.  Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації